Reklamácia a vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU

Ak by nastala situácia, že vám tovar nevyhovuje, je možné ho nepoužitý v zákonnej lehote vymeniť alebo vrátiť. Urobiť to môžete zabalením a zaslaním balíka späť na našu adresu

Ján Maslan STOLAN

Komárnik 214/16

029 51, Lokca

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V našom obchode www.stolar.sk ponúkame drevený remeselne vyrábaný tovar, na ktorý poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim/spotrebiteľom. Kupujúci berie pri prevzatí tovaru zodpovednosť za detailné prezretie tovaru, ktorý bezprostredne preberá. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby nám kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis chyby na tovare. V prípade poškodeného tovaru, musí kupujúci vrátiť kompletný balík, ktorý prevzal na adresu našej výroby: 

Ján Maslan STOLAN

Komárnik 214/16

029 51, Lokca

Pri odosielaní alebo vracaní balíka kupujúcim náklady na dopravu hradí zákazník. Aj keď je percento možných chýb na dodávanom tovare nízke resp. žiadne, vždy sa budeme snažiť prípadné nedostatky vyriešiť bezodkladne. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, preto sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie, než je nutné.

Všetky informácie o prijatí, či priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané na váš email uvedený v objednávke alebo textovou správou na vaše telefónne číslo.

My ako predávajúci však nezodpovedáme za chyby spôsobené dopravou alebo za chyby, ktoré má tovar pri dodaní a ktoré sa na ňom v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov prejavia. Nenesieme tiež zodpovednosť za novovzniknuté chyby, najmä ak vznikli neadekvátnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením tovaru. V prípade tovaru s vyznačenou lehotou použiteľnosti zodpovedáme za to, že daný tovar bude v tom čase spôsobilý na používanie.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami eshopu www.stolar.sk, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

V prípade vašich ďalších otázok o reklamácii tovaru nás môžete kontaktovať na email: maslan@stolar.sk alebo na tel. čísle +421 903 239 378.